<< Tilbake

Utviklingsområde 2

Et læringsmiljø for studenter

 

Foto: Geo, UiB

Utviklingsområde 2 fokuserer på studentenes læringsprosess. Vi skal aktivt engasjere studentene i deres utvikling av generiske ferdigheter. Studentene skal involveres i “hvorfor” og “hvordan” når det jobbes med geovitenskapelige kunnskapsintegrasjon, i kontrast til passiv memorisering av lite sammenhengende fakta. Den tradisjonelle lærersentrerte undervisningen vil reorienteres mot student-aktiv læring gjennom autentisk problemløsning, med vekt på ustrukturerte problemer. Økt bevissthet rundet den samfunnsmessige relevansen av faget og viktigheten av utdanningen vil styrke motivasjonen for læring.

 

Område 2 vil støte flere ulike læringsarenaer og – praksiser, som inkluderer:

–        Forskning som del av bachelorgraden som skal involvere studentene i undersøkelser av autentiske problem under faglig veiledning

–        Bacheloroppgave som integrerer laboratorie-, felt- og klasseromspraksis for å fremme oppdagelsesbasert læring

–        “Writing across the curriculum” og “writing in the disciplines”

–        Beregningarbeid som skal komplementere felt- og laboratoriepraksis

–        Praksisopphold (se Utviklingsområde 5)

–        Et geovitenskapelig kompetansesenter som skal skape kontinuitet og koherence

–        Feltarbeid (se Utviklingsområde 4)

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Anders Schomacker
Professor, UiT

Ansvarlig for utviklingsområde 2

Student learning environment