<< Tilbake

Utviklingsområde 2

Et læringsmiljø for studenter

 

Foto: Geo, UiB

Utviklingsområde 2 fokuserer på studentenes læringsprosess. Vi skal aktivt engasjere studentene i deres utvikling av generiske ferdigheter. Studentene skal involveres i «hvorfor» og «hvordan» når det jobbes med geovitenskapelige kunnskapsintegrasjon, i kontrast til passiv memorisering av lite sammenhengende fakta. Den tradisjonelle lærersentrerte undervisningen vil reorienteres mot student-aktiv læring gjennom autentisk problemløsning, med vekt på ustrukturerte problemer. Økt bevissthet rundet den samfunnsmessige relevansen av faget og viktigheten av utdanningen vil styrke motivasjonen for læring.

 

Område 2 vil støte flere ulike læringsarenaer og – praksiser, som inkluderer:

  • – Forskning som del av bachelorgraden som skal involvere studentene i undersøkelser av autentiske problem under faglig veiledning

 

  • – Bacheloroppgave som integrerer laboratorie-, felt- og klasseromspraksis for å fremme oppdagelsesbasert læring

 

  • – «Writing across the curriculum» og «writing in the disciplines»

 

  • – Beregningarbeid som skal komplementere felt- og laboratoriepraksis

 

 

  • – Et geovitenskapelig kompetansesenter som skal skape kontinuitet og koherence

 

 

Anders Schomacker
Professor, UiT

Ansvarlig for utviklingsområde 2

Student learning environment