«GeoPraksis» prosjektet skal bruke 6,3 millioner på utvikling av arbeidslivspraksis for bachelorstudenter i årene som kommer.

Internshipprosjektet «GeoPraksis-praksisordning for en arbeidslivsrelevant utdanning» har fått finansiering på 4.4 millioner fra DIKU. Totalrammen på prosjektet er dermed på 6.3 millioner.

Se lenke til kunnskapsdepartementet sin nyhetssak her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-brukar-45-millionar-pa-a-gjere-hogare-utdanning-meir-relevant-for-arbeidslivet/id2794788/

Prosjekleder Iver Martens, UiT

Institutt for geovitenskap ved UiT, geofagsinstituttene ved UiO og UiB, NVE, Equinor og NGI søkte høsten 2020 om finansiering til å iverksette et internshipprosjekt for bachelorstudenter i geovitenskap. I dag fikk vi vite at vi fikk finansiering for prosjektet, og jeg synes dette er en viktig milepæl for geofagsundervisningen i Norge. Fokus på ansettbarhet, tett samarbeid med arbeidslivet, dynamikk og integrering, opplæring i 21.st century skills blir bare viktigere og viktigere for studentene fremover, fastslår prosjektleder Iver Martens, geofysiker ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Viktigheten av å synliggjøre studentenes ferdigheter og øke deres attraktivitet ovenfor arbeidsgivere, for å vise alle parter hvilke muligheter som ligger hos studentene og arbeidsgivere er et viktig felt som bør prioriteres sier prosjektmedarbeider Siri Karlsen.

Planen er å igangsette det første pilotprosjektet med praksisordninger ved UiT våren 2021, for deretter å følge opp med en nasjonal pilot allerede høsten 2021. En rekke arbeidslivspartnere har vist interesse for prosjektet, samtidig som studentene etterspør dette i stor grad i nasjonale undersøkelser. Vi håper at vi med dette prosjektet kan øke rekrutteringen, øke tilfredsheten hos geofagsstudenter og bidra med en modell for gjennomføring av internshipemner også for øvrige disiplinfag.

Totalt prosjektbeløp er 6.200.000 og prosjektet skal finansiere opp internshipkoordinatorer ved UiT, UiO og UiB. Prosjektfasen er planlagt å vare i 2 kalenderår fra oppstart.

Diku lyste i september  ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skulle føre til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrke studentens læring og møte arbeidslivets behov. Diku mottok 41 søknader, med en total ramme på 190.000.000.