Nasjonalt universitetskurs i geofarer

 

Denne uken går startskuddet for et nytt, nasjonalt kurs i geofarer ved UiB, UiO og UiT. Kurset er utviklet i samarbeid med det nasjonale geofarerådet og iEarth senter for fremragende utdanning, og vil undervises i parallell ved de tre institusjoner. I alt har mer enn 50 studenter meldt seg på kurset.

UiB studenter ser på skredet som gikk i Vassenden, Jølster, 30. juli 2019 sammen med representanter fra NVE. Foto: Mathilde B. Sørensen, UiB.

Vi ser et økende behov for kompetanse innen geofarer blant geovitere i Norge, og interessen for emnet blant studenter har økt kraftig de siste årene. Det har derfor vært naturlig å la geofarer være temaet for den nye, nasjonale satsingen. Kurset har som mål å gi studenter på avansert bachelor og tidlig masternivå en innføring i forskjellige typer geofarer, deres potensielle konsekvenser og hva man kan gjøre for å forebygge naturkatastrofer. Hovedfokus vil være på norske geofarer, mens ekstreme hendelser fra andre deler av verden dras inn som eksempler. Kurset vil, i tillegg til å formidle forståelse for de geologiske og fysiske prosesser som driver geofarer, også belyse hvordan samfunnet påvirkes av og kan håndtere geofarer, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre katastrofale hendelser. Det vil legges vekt på å bygge opp en forståelse for samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan dette samspillet kontrollerer de potensielle konsekvenser av en hendelse. Hovedfokus i kurset vil være på forskjellige typer skred, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd, der de geologiske og fysiske prosesser bak vil belyses sammen med mulige konsekvenser og metoder til å kvantifisere risiko. I tillegg diskuteres vekselvirkninger mellom forskjellige typer av geofarer, forebygging og håndtering av katastrofer samt kvantifisering og håndtering av usikkerheter.

Kurset er lagt opp som en rekke studentaktive undervisningsmoduler. Studentene vil tilegne seg en grunnleggende forståelse for modulens tematikk gjennom tekster, undervisningsvideoer og annet materiale, mens undervisningstiden vil brukes på løsning av praktiske problemstillinger i grupper. Dessuten vil studentene jobbe med større prosjekter, blant annet vil de utvikle verktøy eller materialer for risikokommunikasjon for relevante geofarer. For å få førstehånds kjennskap til aktuelle geofarer vil det gjennomføres en ekskursjon der studentene vil presenteres ulike geofarer (for eksempel flom og skred) samt forskjellige sikringstiltak, og vil få mulighet for selv å identifisere potensielle og tidligere hendelser i felt. UiB og UiO vil avholde en felles ekskursjon på Vestlandet, mens UiT vil arrangere en egen ekskursjon i nærmiljøet.

Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune 3. juni 2020. Foto: Louise M. Vick, UiT.

Undervisningsmaterialene til kurset er utarbeidet av nasjonale eksperter innen de ulike geofarer. I tillegg til de tre vertsuniversiteter har NVE, NGI, NGU, Norce og UNIS bidratt. Utviklingsarbeidet er ledet av Mathilde B. Sørensen ved UiB, i samarbeid med Jose Cepeda og Karianne Lilleøren ved UiO og Louise Vick ved UiT.

Korona-pandemien har gjort det nødvendig å endre litt i planene for kurset, blant annet vil en del av undervisningen bli gjennomført digitalt. Med god tilrettelegging vil studentene ha like god mulighet for å samarbeide gjennom de digitalt kanaler. Erfaringene som høstes vil kunne legge grunnlaget for en senere full integrasjon av kurset, slik at studenter ved de tre læresteder kan jobbe tett sammen i grupper på tvers av institusjonene.

 

Sak skrevet av Mathilde Sørensen, førsteamanuensis ved UiB, og kurskoordinator.