Tildelt Insentivmidler 2018, UiB

 

Våren 2018 fikk iEarth og Institutt for geovitenskap, UiB, tildelt Insentivmidler fra UiB.

Midlene tildelt skal brukes i prosjektet «Utvikling av et studentaktivt digitalt læringsmiljø – i og utenfor felt«.

Institutt for geovitenskap har et økt fokus på å tilrettelegge for et studentaktivt miljø hvor målet er å sentrere undervisningen rundt læring for studenten og av studenten. Dette prosjektet er igangsatt i forbindelse med iEarth, og skal bidra i vår visjon om å endre utdannelsen fra et undervisningsbasert til et læringsbasert fokus.

Del én av prosjektet innebærer å utvikle en digital database for terskelbegrep – utviklet av studenter, for studenter. Terskelbegrep i utdanningen kan være utfordrende for studenter å forstå og ved å sette fokus på disse ønsker vi å gi studentene irreversibel og transformativ læring som kan integreres mellom fagene. Dette skal skje gjennom å ansette to studenter som skal samle terskelbegrep og som sammen med Læringslaben ved DigUiB skal lage små filmsnutter som forklarer de ulike begrepene. Filmsnuttene vil tilgjengeliggjøres for alle studenter gjennom iEarth sine nettsider.

Del to av prosjektet bygger på et arbeid allerede igangsatt i samarbeid med UNIS – et digitalt læringsmiljø for feltbasert geovitenskapelig læring. Målet er å utvikle et læringsdesign med fokus på bruk av digitale verktøy som implementerer felt i et vanlig læringsmiljø i klasserommet. Ved å gjøre slike verktøy tilgjengelig for studentene kan de følge arbeidsflyten for forberedelse, innsamling av data, digital prosessering, til tolkning og formidling av data. Insentivmidlene skal muliggjøre implementeringen av dette prosjektet på Institutt for geovitenskap ved UiB ved innkjøp av nødvendige digitale verktøy.

Mer inforamsjon her.